ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-888-808-9008 (TTY: 1-888-808-9008).


Discrimination is Against the Law

Η Mohawk Ambulance Service συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους για τα ατομικά δικαιώματα και δεν προβαίνει σε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο. Η Mohawk Ambulance Service δεν αποκλείει άτομα ή τα μεταχειρίζεται διαφορετικά εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της εθνικής καταγωγής, της ηλικίας, της αναπηρίας ή του φύλου τους.

Η Mohawk Ambulance Service:

  • Παρέχει δωρεάν βοηθήματα και υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία για να επικοινωνούν αποτελεσματικά μαζί μας, όπως:
    • Ειδικευμένους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας
    • Γραπτές πληροφορίες σε διαφορετική μορφή (μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, ηχητικό υλικό, προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή, άλλες μορφές)
  • Παρέχει δωρεάν γλωσσικές υπηρεσίες σε άτομα των οποίων η κύρια γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, όπως:
    • Ειδικευμένους διερμηνείς
    • Πληροφορίες γραμμένες σε άλλες γλώσσες

Αν χρειάζεστε αυτές τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Compliance Coordinator

Αν πιστεύετε ότι η Mohawk Ambulance Service δεν κατάφερε να σας παράσχει αυτές τις υπηρεσίες ή προέβη σε διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία ή το φύλο μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στον αρμόδιο: Compliance Coordinator, 357 Kings Road, Schenectady, NY 12304, Telephone: 518-374-4468, Fax: 518-374-4685. Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν χρειάζεστε βοήθεια με την υποβολή της καταγγελίας, ο αρμόδιος Compliance Coordinator βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία περί παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων στο Office for Civil Rights (Γραφείο Ατομικών Δικαιωμάτων) του U.S. Department of Health and Human Services (Αμερικανική Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών), ηλεκτρονικά μέσω του Office for Civil Rights Complaint Portal στο https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή τηλεφωνικά στο:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Τα έντυπα καταγγελιών είναι διαθέσιμα στο http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.