UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-888-808-9008 (TTY: 1-888-808-9008).


Discrimination is Against the Law

Mohawk Ambulance Service postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. Mohawk Ambulance Service nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Mohawk Ambulance Service:

  • Zapewnia bezpÅ‚atnÄ… pomoc i usÅ‚ugi osobom niepeÅ‚nosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykÅ‚ad:
    • Wykwalifikowanych tÅ‚umaczy jÄ™zyka migowego
    • Informacje na piÅ›mie w różnych formatach (duży druk, audio, dostÄ™pne formaty elektroniczne, inne formaty)
  • Zapewnia bezpÅ‚atne usÅ‚ugi jÄ™zykowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym jÄ™zykiem, na przykÅ‚ad:
    • Wykwalifikowanych tÅ‚umaczy
    • Informacje na piÅ›mie w innych jÄ™zykach

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Compliance Coordinator

Jeżeli uważasz, że Mohawk Ambulance Service nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: Compliance Coordinator, 357 Kings Road, Schenectady, NY 12304, Telephone: 518-374-4468, Fax: 518-374-4685. Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, Compliance Coordinator może w tym pomóc.

Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.