אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט 1-
.888-808-9008 (TTY: 1-888-808.9008).


Discrimination is Against the Law

Mohawk Ambulance Serviceקומט נאך די גילטיגע פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און דיסקרימינירט נישט אויפן באזיס פון ראסע, קאליר, נאציאנאלן אפשטאם, עלטער, דיסאביליטי, אדער געשלעכט.

Mohawk Ambulance Service

  • שטעלט צו אומזיסטע געהילפן און סערוויסעס פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס כדי צו קאמוניקירן מיט אונז גרינגערהייט, אזוי ווי:
    • קוואליפיצירטע שטום לשון דאלמעטשערס
    • שריפטליכע אינפארמאציע אין אנדערע פארמאטן (גרויסע דרוק, אוידיא, עלעקטראנישע פארמאטן, אנדערע פארמאטן)
  • שטעלט צו אומזיסטע שפראך סערוויסעס פאר מענטשן וועמענס הויפט שפראך איז נישט ענגליש, אזוי ווי:
    • קוואליפיצירטע דאלמעטשערס
    • אינפארמאציע געשריבן אין אנדערע שפראכן

אויב דארפט איר די סערוויסעס, פארבינדט זיך מיט Compliance Coordinator

אויב איר גלויבט אז Mohawk Ambulance Service האט פארפעלט צוצושטעלן די סערוויסעס אדער האט דיסקרימינירט אויף אן אנדערן וועג אויפן באזיס פון ראסע, קאליר, נאציאנאלן אפשטאם, עלטער, דיסאביליטי, אדער געשלעכט, קענט איר איינגעבן א קלאגע ביי: Compliance Coordinator, 357 Kings Road, Schenectady, NY 12304, Telephone: 518-374-4468, Fax: 518-374-4685.

איר קענט איינגעבן א קלאגע פערזענליך אדער דורך פאסט, פאקס אדער אימעיל. אויב איר דארפט הילף מיטן איינגעבן א קלאגע, איז Compliance Coordinatorגרייט אייך צו העלפן.

איר קענט אויך אריינגעבן א קלאגע מיט די U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights ,(.S.U יו.עס. דעפארטמענט אוו העלטה און היומען סערוויסעס, אפיס פאר סיוויל רייטס-יו.עס. דעפארטמענט פון גענונט און געזעלשאפט סערוויסעס, אפיס פון ציווילע רעכטן), עלעקטראניש דורך די Office for Civil Rights Complaint Portal , וואס איז דא אויף https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf אדער דורך פאסט אדער טעלעפאן אויף:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

קלאגע פארעמס זענען גרייט אויף http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.